Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden EVA'Z Yoga & Pilates

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door EVA’Z Yoga & Pilates gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van EVA’Z Yoga & Pilates en waarvan een exemplaar in de studio in te zien is.

1.2 Deelnemer: degene die een door EVA’Z Yoga & Pilates georganiseerde Workshop of Training volgt c.q. wenst te volgen bij EVA’Z Yoga & Pilates.

1.3 EVA’Z Yoga & Pilates is gevestigd te Heemstede aan de Blekersvaartweg 19B en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 51959267.

1.4 Rittenkaart: een 5-, 10- of 20 lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.2.

1.5 Losse Les en Proef Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij EVA’Z Yoga & Pilates.

1.6 Student: degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij EVA’Z Yoga & Pilates.

1.7 Website: de website van EVA’Z Yoga & Pilates: www.evaz.nl

1.8 Workshop: een bij EVA’Z Yoga & Pilates te geven of gegeven workshop.

1.9 Training: een bij EVA’Z Yoga & Pilates te geven of gegeven training.

1.10 Les: een bij EVA’Z Yoga & Pilates te geven of gegeven les.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op Rittenkaarten, Losse Lessen, Workshops, Trainingen en Lessen bij EVA’Z Yoga & Pilates. Door deelname aan een Les, Workshop of Training  verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 EVA’Z Yoga & Pilates kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. EVA’Z Yoga & Pilates zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Rittenkaarten, Losse Les en Proef Les

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Rittenkaart. Ook is het mogelijk om een Losse Les of Proef Les te volgen.

3.2 EVA’Z Yoga & Pilates geeft de volgende kaarten uit, ter keuze van de Student:

VIJFRITTENKAART
Deze Rittenkaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen 6 weken gebruikt te worden.

TIENRITTENKAART
Deze Rittenkaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 12 weken gebruikt te worden.

TWINTIGRITTENKAART
Deze Rittenkaart geeft recht op 20 lessen. De lessen dienen binnen 12 weken gebruikt te worden, waarbij er 2 of meer lessen per week genoten dienen te worden.

LOSSE LES c.q. PROEF LES

Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij EVA’Z Yoga & Pilates, anders dan op basis van een Rittenkaart.

3.3 Een Rittenkaart wordt automatisch verlengd.

3.4 De periode dat EVA’Z Yoga & Pilates is gesloten en, in overleg de vakantie periode van de Student, wordt bij de geldigheidsduur van een Rittenkaart opgeteld.

3.5 Rittenkaarten zijn niet overdraagbaar.

4. Deelname lessen

4.1 De lessen worden standaard door de Studenten gevolgd volgens vaste lesuren op het rooster. Een student is dan standaard aangemeld voor een bepaalde les op het rooster.

4.2 Alleen in overleg is het mogelijk om de lessen via een niet van te voren vastgesteld schema te volgen. Het aanmelden en volgen van lessen kan dan alleen geschieden na aanmelding en in overleg.

4.3 Een Student die is aangemeld voor een les, kan deze les tot 24 van te voren kosteloos annuleren. Dit kan per WhatsApp naar 06 – 24 20 11 11 of per email naar info@evaz.nl. Niet bezochte en niet tijdig geannuleerde lessen worden in rekening gebracht.

5. Betaling en Prijswijziging

5.1 Een Rittenkaart, Workshop, Training of Losse Les moet voorafgaand aan de Les, Workshop of Training betaald worden. Deze bedragen dienen per bankoverschrijving voldaan te worden.

5.2 De geldende prijzen voor Losse Lessen, Rittenkaarten, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website. EVA’Z Yoga & Pilates behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. EVA’Z Yoga & Pilates behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door een vermelding op de Website en/of per e-mail.

6.2 EVA’Z Yoga & Pilates behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde lessen te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

6.3 EVA’Z Yoga & Pilates behoudt zich het recht om voor bepaalde periode de studio te sluiten.

7. Beëindiging en Opschorting Rittenkaart

7.1 De Student kan de automatische verlenging van een Rittenkaart altijd beëindigen. Opzegging dient uiterlijk 2 lessen voordat de Rittenkaart vol is te gebeuren, dit kan per email naar info@evaz.nl. De opzegging is definitief wanneer de Student van EVA’Z Yoga en Pilates een email ontvangt die aangeeft dat de opzegging is ontvangen. Bij een niet tijdige beëindiging wordt er € 10,- administratie kosten in rekening gebracht.

7.2 Er vindt geen restitutie van niet genoten lessen plaats.

7.3 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student de Rittenkaart voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij EVA’Z Yoga & Pilates en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@evaz.nl.

8. Deelname en Betaling Workshop en Training

8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat EVA’Z Yoga & Pilates het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

8.2 Voor sommige Workshops en Trainingen geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

9. Workshop en Training: Aankondiging en Annulering

9.1 Workshops en Trainingen worden aangekondigd op de Website en/of per e-mail. EVA’Z Yoga & Pilates behoudt zich het recht voor de data voor de Workshops en Trainingen op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door een vermelding op de Website en/of per e-mail.

9.2 EVA’Z Yoga & Pilates behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop of Training te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

9.3 Tot één (1) week voor de geplande Workshop of Training datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@evaz.nl.

9.4 Tot drie dagen voor de geplande Workshop of Training kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.

9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen drie dagen voor een geplande Workshop of Training annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Huisregels

10.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van EVA’Z Yoga & Pilates te volgen:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van EVA’Z Yoga & Pilates er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van EVA’Z Yoga & Pilates.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreed.
 • EVA’Z Yoga & Pilates stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt.

11. Aansprakelijkheid

11.1 EVA’Z Yoga & Pilates aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops en / of Training bij, of verzorgd door, EVA’Z Yoga & Pilates.

11.2 EVA’Z Yoga & Pilates zorgt altijd voor lessen, Workshops en Trainingen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, Workshop of Training. Door deelname aan een les, Workshop of Training bij, of verzorgd door, EVA’Z Yoga & Pilates, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. EVA’Z Yoga & Pilates adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent;
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Training;
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op;
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar;
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen;
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn;
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

12. Persoonsgegevens

12.1 EVA’Z Yoga & Pilates verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. EVA’Z Yoga & Pilates gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12.2 EVA’Z Yoga & Pilates gebruikt de in artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van EVA’Z Yoga & Pilates en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van EVA’Z Yoga & Pilates, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@evaz.nl. De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van EVA’Z Yoga & Pilates gebruik kan worden gemaakt.

12.3 EVA’Z Yoga & Pilates geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Rittenkaart, Workshop of Training, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij EVA’Z Yoga & Pilates zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Haarlem.